다국어 지원

Espesyal na Artikulo Ang Sistemang Malayang Taong Pampaaralan Higit sa Sistemang Malayang Semestre

Mula sa “Edukasyong Nakasentro sa Kaalaman” tungo sa “Atakeng Pag-aaral na Lumalahok”

Ngayon at Bukas ng Sistemang Malayang Semestre

Ngayong 2018 ang ikatlong anibersaryo ng sistemang malayang semestre sa Korea. Naghatid angsistema ng maraming positibong pagbabago sa mga paaralan, kabilang ang aktibong pakikilahok ngmga mag-aaral sa klase sa pamamagitan ng mga pinalawak na klaseng nakasentro sa mga mag-aaral na sinamahan ng pagpapatupad ng pagtatasang ayon sa kurso. Suriin natin ang mga pagbabagong hatid ng sistemang malayang semestre sa pampaaralang edukasyon, ang kanilang mga implikasyon, at ang mga hamong kinakaharap natin upang makadagdag sa pagiging perpekto ng patakaran.

Sinulat ni: Lee Chang-woo, nakatataas na tagapagpanuto, Pangkat ng Pagpapahusay ng Sistemang Gitna/Mataas na Paaralan, Dibisyon ng Kabaguhang Pang-edukasyon, Tanggapan ng Edukasyon ng Punong-Lungsod ng Seoul

Edukasyong Lumalahok na Iginagalang ang mga Pangarap at Talento ng mga Mag-aaral

Inilunsad noong 2013 para sa 42 paaralan sa pagsasaliksik sa buong bansa, ang sistemang malayang semestre ay sinimulang ipatupad sa lahat ng mga gitnang paaralan sa buong bansa sa 2016. Ito ang kumakatawang patakarang pang-edukasyon ng nakaraan administrasyon. May mga pagkabahala tungkol sa pagpapatuloy ng patakaran nang pasinayaan ang bagong pangulo. Sa halip, inangkin ang patakaran bilang isa sa mga pangunahing pambansang tungkulin ng bagong administrasyon, na ipinagdiriwang ang kanyang ikatlong anibersaryo sa 2018.

Inoobliga ng sistemang malayang semestre ang mga pinuno ng mga gitnang paaralan na magtalaga ng semestre kung kailan inaalok sa mga mag-aaral ang mga klaseng lumalahok ayon sa mga debate at pagsasanay nang sa gayo’y mapalaya nila ang kanilang mga sarili sa pasaning dulot ng pagsusulit at ituloy ang kanilang mga pangarap at talento sa pamamagitan ng iba-ibang gawaing pangkaranasan kabilang ang mga gawaing paghahanap ng karera.

Mayroong legal at pang-institusyong suporta ang sistema sa pamamagitan ng Kautusan para sa Pagpapatupad ng Batas sa Mababa at Mataas na Edukasyon, (3) ng Artikulo 44 (Mga Semestre) atArtikulo 48-2 (Mga Paraan, atbp. ng Pagpapatakbo ng mga Aralin sa loob ng mga Semestre ngMalayang Pag-aaral), bukod sa iba pang mga bagay.

Ngayong 2018, inilunsad ng Tanggapan ng Edukasyon ang isang sistemang malayang taong pampaaralan para sa mga gitnang paaralang nagnanais ipakilala ang sistema. Sinisiguro ngTanggapan ng Edukasyon na maaaring matukoy ng bawat paaralan ang tiyak na anyo ng sistemangmalayang taong pampaaralan ayon sa kanyang kalagayan at mga opinyon ng mga kasosyo, at pinipili ng ilang gitnang paaralan na ipatupad ang sistemang malayang semestre habang ang iba nama’y pinipiling maghandog ng isang sistemang malayang taong pampaaralan para sa mga mag-aaral sa unang taon.

Sa panahon ng Ikaapat na Rebolusyong Pang-industriyang kinakatawan ng malawakang paggamit ng artipisyal na katalinuhan, dapat turuan ng mga paaralan ang mga mag-aaral na maging “taga-aral habang-buhay” imbes na isubo sa kanila ang kaalaman. Kinakailangang mabago ang “klase” mismo upang maghatid ng mga pagbabago sa abnormal na kapaligiran ng silid-aralan na madalas na isalarawan bilang “mga matamlay na mag-aaral” sa mga “natutulog na silid-aralan.” Dapat buuing muli ang kurikulum upang siguruhing mayroong higit sa 170 oras ng klase kada semestre para sa mga malayang gawaing pag-aaral mula sa mga oras na inilaan para sa mga pagtuturo at mga malikhaing programang pangkaranasan. Base sa muling pag-aayos ng kurikulum, nagagawa ng mga gurong subukan ang iba’t ibang paraan ng pagtuturo at pag-aaral dahil malaya sila sa mga pagpipigil ng iba’t ibang pagsusulit. Sa prosesong ito, marami nang pagpapahusay ang nagawa sa mga pagpapatakbo ng mga silid-aralan.

Panimulang Punto ng mga Pagbabago sa Pampaaralang Edukasyon

Sinisikap ng sistemang malayang semestre na makamit ang paglilipat mula sa “edukasyong nakatuon sa kaalaman” tungo sa “edukasyong lumalahok” na hinahayaan ang mga mag-aaral na magkaroon ng mga makahulugang karanasan sa pag-aaral bilang mga pangunahing tagakilos sa klase. Sa halip na balintiyak na pakikisali sa klaseng nailalarawan ng isang-daanang paghahatid ng kaalaman, pinipili na ngayon ng mga mag-aaral ang mga larangang kinakailangan at nakakapukaw ng kanilang interes at lumilikha sila ng kurikulum nang sila lamang o sa pakikipag-ugnayan sa kanilang mga kaibigan. Ang pagpapalawak ng mga klaseng nakasentro sa mga mag-aaral ay kinabibilangan hindi lamang ng aktibong pakikilahok ng mga mag-aaral sa mga klase kundi pati na rin ng pag-aaral na nakikipagtulungan, mga klaseng nagtatalakay, at mga eksperimento at mga pagsasanay. Ang mga pagbabagong ito sa mga istilo ng pag-aaral at mga pagpapahusay ng mga tagubiling pangsilid-aralan ay nakakawing sa mga pagbabago sa mga paraan ng pagtatasa.

Sa loob ng sistemang malayang semestre, lumalahok ang mga mag-aaral sa pagtatasang nakasentrosa kurso at nakakawing sa klaseng nakasentro sa mga mag-aaral imbes na mga nasusulat na panggitna at panghuling pagsusulit. Sa halip na magpatupad ng mga pagsusulit na pagsusunud-sunod ayon sa iskor, inoobserbahan ng mga guro ang husay ng mga mag-aaral sa klase at naghahandog sa mga mag-aaral ng mga resulta ng pagtatasang naglalayong itaguyod ang kanilang personal na paglago at pag-unlad. Ginagampanan ng mga guro ang mga papel ng tagamasid at tagapagpadali sa klase nang sa gayo’y masusuri nila ang pagsulong sa pag-aaral ng mga mag-aaral at maitataguyod nila ang kanilang mga paghahanda sa klase at mga kaugalian sa pag-aaral nang hindi tinuturuan ng iba. Binigyan ng pagbabagong ito ng pagkakataon ang mga taong baguhin ang kanilang nakagisnang palagay sa pag-aaral na kailangan ng mga mag-aaral ang mga libro, mgapagtuturo ng mga guro, at mga pagsusulit na sinusubok ang kanilang galing sa pagmememorya.

Limitado ang sistemang malayang semestre sa isang semestre lamang sa 24 na semestre sa 12 taon ng mababa at mataas na edukasyon. Gayunpaman, kahit na epektibo ito para sa panahong isang semestre lamang, ang pagpapatupad ng malayang semestre ay maaaring maging panimulang puntong mga positibong pagbabago sa pampaaralang edukasyon kung gagawin ng mga paaralan, mga guro, mga mag-aaral, mga magulang, at mga lokal na komunidad ang kanilang makakaya nang sama-sama upang baguhin nang lubusan ang isang malayang semestre. Isinusulong ng sistemangmalayang semestre ang muling pagbubuo ng kurikulum, mga pagbabago sa klase at pagtatasa, mgaboluntaryong gawain ng mga mag-aaral, paghahanap nila ng kanilang karera, bukod sa iba pang mga bagay, na sa katunaya’y dati na ring itinaguyod. Ang kaibahan lamang ay pinag-iisa ang maraming ideyang iyon at magkakahiwalay na patakaran sa sistemang malayang semestre.

Sa pagdanas ng sistemang malayang semestre, natutuhan mismo ng mga mag-aaral na maaaring “maraming sagot” sa isang ibinigay na katanungan, imbes na “isang tamang sagot” lamang. Medyo maaga pa para matukoy ang mga epekto ng sistemang malayang semestre, na inaasahang itataguyod ang pagpapayaman ng mga kaibuturang kagalingan ng mga mag-aaral sa hinaharap.

Hindi pa perpekto ang kasalukuyang sistemang malayang semestre. Nagsisiyasat ang Tanggapan ng Edukasyon ng mga paraan ng pagpapalawak nito sa panggitna hanggang sa pangmatagalan pati na rin ng mga pangkalidad na pagpapahusay dito. Walang patakarang uusad kung masyadong binibigyang-diin ang mga paghihirap, kakulangan at kasahulang sangkot sa yugto ng pagpapatupad nito. Makakaya nating lampasan ang sistemang malayang semestre at magpatupad ng isang sistemang malayang taong pampaaralan nang malawakan kung maghahawak-kamay tayo upang punan ang mga pagkukulang, hustuhin ang mga kahinaan, at bawasan ang mga pagsubok at pagkakamali.

맨위로