다국어 지원

Espesyal na Artikulo Isang Taos-pusong Liham mula kay Joe Hee-yeon Tagapanihala ng Tanggapan ng Edukasyon ng Punong-lungsod ng Seoul

Isasakatuparan ko ang “Makatao at Matuwid na Sama-samang Edukasyong Pangkagubatan.”

Para sa “Mapangahas na Pagsulong tungo sa Nangungunang Bansa sa Edukasyon”

Nagpapatuloy ang kabaguhan sa edukasyon sa Seoul. Joe Hee-yeon, ang kasalukuyang tagapanihala sa edukasyon sa Seoul, ay muling nahalal noong lokal na halalang ginanap noong ika-13 ng Hunyo 2018, at agad niyang inilunsad ang Ikalawang Yugto ng Makabagong Edukasyong Panghinaharap.
Sa loob ng susunod na apat na taon, pamumunuan niya ang pagtataguyod ng makatao at matuwidna edukasyon sa Seoul at ang pagtulong sa Koreang umunlad bilang isa sa mga pinaka-edukadong bansa sa buong mundo. Bago simulan ang nasabing paglalakbay, sumulat si Tagapanihalang Joe ng isang taos-pusong liham sa lahat ng kabahagi sa edukasyon sa kabiserang lungsod.

Isinulat ni: Joe Hee-yeon (Tagapanihala ng Tanggapan ng Edukasyon ng Punong-Lungsod ng Seoul)

Tungo sa Binagong Edukasyon sa Seoul sa 2022

Dahil sa pagmamahal at tiwala ng mga mamamayan, kinakausap ko kayo ngayon bilangtagapanihala. Lubos kong nauunawaan, bilang tagapanihala ng Tanggapan ng Edukasyon ng Punong-Lungsod ng Seoul, na ako ang sagisag ng mga mataas na inaasahan at hangad ng mga mamamayan tungkol sa kalidad ng edukasyon sa Seoul. Ang nasabing responsibilidad ang magsisilbing posteng pamatnubay ko para sa susunod na apat na taon. Nangangako akong lilikha ngmas mabuting lipunan sa pamamagitan ng kabaguhang pang-edukasyon sa harap ng mga larawan ng mga mag-aaral na namatay sa sakuna sa bangkang pantawid sa Sewol apat na taon na ang nakararaan. Ginawa ko ang lahat ng aking makakaya sa loob ng nakaraang apat na taon upang ang isang “kurakot na lipunan, kurakot na edukasyon” ay maging isang “malusog na lipunan,makataong edukasyon.” Sa ilalim ng banderang “Makabagong Edukasyong Panghinaharap para sa Kaligayahan ng Lahat,” naipanumbalik ko ang edukasyon sa kabaguhan at inilatag ko ang pundasyon para sa edukasyong panghinaharap. Alam na alam kong ang aking muling pagkakahalal ay ang dakilang kagustuhan ninyong mga botanteng maisakatuparan ko ang hindi ko pa natatapos na pangako sa susunod na apat na taon. Palagi ko itong tatandaan at isasakatuparan ang inyong kagustuhan nang may kababaang-loob.

Isasakatuparan ko ang isang demokratikong pang-edukasyong komunidad kung saan lahat ng kabahagi sa edukasyong pampaaralan ay may respeto sa bawat isa at lubos na pagmamalaki attiwala sa sistema. Nang bumisita ako sa Paaralang Politeknik ng Ahyeon, nakakita ako ng mga mag-aaral na naglalabasan sa klase at humahangos patungo sa silid-lutuan sa sandaling tumunog ang timbre. Sabi nila sa akin, “Asahan mo ang paglabas ko balang-araw sa programang pangtelebisyong ‘Pakiingatan ang aking Pridyeder’ bilang isang sikat na punong tagapagluto.”Pumapasok sila sa paaralang puno ng inaasahan. Sinasagad pa nga nila ang kanilang mga pahinga sa pagitan ng mga klase upang maisakatuparan nila nang maaga ang kanilang mga pangarap.Isasakatuparan ko ang pangarap na pagtatayo ng mga “paaralang puno ng sigasig sa umaga” kung saan pumapasok ang mga mag-aaral na puno ng inaasahan at sigasig. Pahihintulutan din ng mga paaralan ang mga gurong puno ng simbuyo ng damdamin at hangad na gawin ang lahat ng maaari nilang gawin para sa kanilang mga mag-aaral habang inuudyukan ang mga magulang na lumahok sa edukasyong pampaaralan bilang mga pangunahing tagakilos imbes na katulong lamang nang sa gayo’y maibsan nila ang mabigat na pasaning gastusin sa pribadong edukasyon dahil sa nanumbalik na tiwala sa pampublikong edukasyon.

Bukod pa rito, pinapangarap kong gawin ang bawat komunidad sa mga nagsasariling distrito ng lungsod na isang paaralang kasingkahulugan ng komunidad kung saan ito nabibilang. Pangarap ko din ang lumikha ng isang mundo kung saan hindi na kailangang magpakababad ng mga mag-aaral sa mga pagsusulit para sa pagpasok sa kolehiyo nang sa gayo’y maaari silang umunlad nang sama-sama tungo sa mundo at sa hinaharap habang tinatanggap ang “makatarungang di-pagkakapantay-pantay” anuman ang kanilang mga pinagmulang sosyoekonomiko. Ngayon, sisimulan ko ang isang mapangahas na paglalakbay upang maisakatuparan ang aking mga pangarap at tulungang umunlad ang bansa bilang isang nangungunang bansa sa edukasyon kung saan inihahandog ang “tunay naedukasyon” sa lahat ng mga mamamayan nito.

Tungo sa Makatao at Matuwid na Edukasyon sa Seoul

Sisiguraduhin kong tututok ang pagpapatakbo ng paaralan sa pagpapatupad ng isang kurikulum na puno ng “kasiyahan sa pag-aaral.” Dapat mabaling ang pagtutok ng edukasyon sa Seoul sa kasiya-siyang pag-aaral sa pamamagitan ng boluntaryong gawain nang sa gayo’y maipanumbalik ang “kapangyarihan ng pampublikong edukasyon” sa lalong madaling panahon imbes na balang-araw.Dapat igiya ang kabaguhan sa pagtuturo at pagtatasa sa pagtataguyod ng pagkukusa at aktibong pakikilahok ng mga mag-aaral sa proseso ng pagtuturo at pag-aaral sa mga paaralan. Siyempre,dapat palawakin ang mga pagpili at pagsasarili ng mga mag-aaral. Sa layuning ito, gagawa ng iba’t-ibang pagsisikap ang mga paaralan sa lahat ng antas upang maipatupad ang isang masayang kurikulum.

Idadagdag ng Tanggapan ng Edukasyon ng Punong-Lungsod ng Seoul ang halaga ng makabagongedukasyong panghinaharap sa lahat ng larangan ng pag-aaral sa lungsod. Ang kabaguhan ay isang prosesong palaging nangyayari. Patuloy na magiging panghinaharap ang kabaguhan sa susunod naapat na taon. Sa ilalim ng banderang “Magpabago nang paulit-ulit,” bibigyan ng Tanggapan ng Edukasyon ang mga mag-aaral ng mga kinakailangang kagalingan upang makasabay sa panahon ng Ikaapat na Rebolusyong Pang-industriya batay sa mga nakamit nito sa makabagong edukasyon.Itataguyod ng Tanggapan ng Edukasyon ang mas lalo pang pag-unlad ng mga paaralan ng kabaguhan habang ibinabahagi ang karanasan ng mga paaralan sa mga karaniwang paaralan sa lungsod.

Sa layuning ito, magtatatag ang Tanggapan ng Edukasyon ng isang sistemang pagtutulungan para sa bawat distritong pang-edukasyon, pasisiglahin pa ang komunidad ng pag-aaral ng mga guro sa pagitan ng mga paaralan pati na rin sa loob ng mga paaralan, at kukumpletuhin ang kabaguhan ngedukasyon sa Seoul gamit ang kapangyarihan ng panlahat na katalinuhan. Pahuhusayin ngTanggapan ng Edukasyon ang kapaligirang pampaaralan sa paraang panghinaharap nang sa gayo’y ang mga paaralan ay maaaring maging isang lugar na puno ng pag-aaral, paglalaro, at pahinga.Alinsunod sa pagsulong ng ugnayan ng dalawang Korea, ipapatupad ng Tanggapan ng Edukasyonang edukasyong pangkapayapaang tinatangi ang pamumuhay nang magkakasama at pakikipagtulungang parehong wagi sa pagitan ng dalawang Korea habang nagpupunyagi para sa edukasyon sa pandaigdigang pagkamamamayan pati na rin edukasyong multikultural. Lahat ng edukasyong panghalaga ay maglalayong makamit ang malaking tunguhing paglinang ngdemokratikong pagkamamamayan sa mga mag-aaral.

Isasagawa ng Tanggapan ng Edukasyon ang malikhaing pagsasaayos na muli ng administrasyong pang-edukasyon na may layuning pagtatatag ng isang sistemang nagsasariling pagpapatakbo ng paaralan. Lumipas na ang panahon ng pangunguna at pagdidikta ng Tanggapan ng Edukasyon sa lahat. Kabilang sa mga kasalukuyang tungkulin ng Tanggapan ng Edukasyon at ng Tagapanihalaang pagsuporta sa sigasig ng mga guro, pagtugon sa mga kahilingan ng mga magulang, at maingat na pag-aalaga sa lahat ng mga mag-aaral. Sisimulan ng Tanggapan ng Edukasyon ang ganap na pagsasaayos na muli ng kanyang sarili at mga pangdistritong tanggapan ng edukasyon sa lungsodna may kinalaman sa administrasyong pang-edukasyon. Sa parte ng Tanggapan ng Edukasyon,ibabaling ang pagtutok mula sa paglulunsad ng mga bagong proyekto tungo sa komprehensibong suporta sa mga paaralan sa pamamagitan ng pang-organisasyong pagsasaayos na muli. Sisikapin ngTanggapan ng Edukasyong itaguyod and pag-unlad ng iba’t iba at kaayong edukasyon sa pamamagitan ng magilas na pamumunong kabahagi ang mga guro, mga pang-edukasyong opisyal,mga mag-aaral, mga magulang at mga pinuno ng mga lokal na komunidad. Sa pamamagitan ngmga pagsisikap na ito, sisiguruhin ng Tanggapan ng Edukasyon na ang pampublikong edukasyonimbes na pribadong edukasyon ang gaganap sa pinakamahalagang papel sa pangkalahatang edukasyon at pag-aaral ng mga mag-aaral.

Lilikha ang Tanggapan ng Edukasyon ng halimbawa ng pangmamamayang pamumunong may istilong bukas at tahimik na pamumuhay at rebolusyong kultural. Kung magbabalik-tanaw sanakaraang apat na taon, mas malamang na magtagumpay ang mga bagong patakaran kapag sinasalamin nila ang mga alalahanin ng mga pangunahing tagakilos sa proseso ng edukasyonkabilang ang mga guro at mga magulang at direktang nakikibahagi sa proseso ng pagpapatupad ng mga nauugnay na patakaran. Bubuo ang Tanggapan ng Edukasyon ng iba’t ibang sistema ng pangmamamayang pamumunong may istilong bukas sa paraang malikhain at lilikha ng bagong huwaran ng mga bukas na pampublikong institusyon. Kamakailan, nagkaroon ng mga pagbabago sa iba’t ibang bahagi ng mga pang-araw-araw na pamumuhay ng mga mamamayan kabilang ang kilusang “Paaralan, Ako Rin.” Ang Rebolusyong Liwanag ng Kandila ay lumalawak nang higit pa sa saklaw ng pulitika tungo sa lahat ng sektor ng mga pang-araw-araw na pamumuhay ng mga mamamayan. Sa bagay na ito, gagawin namin sa Tanggapan ng Edukasyon ang aming makakaya upang maisakatuparan ang demokrasya sa bawat sulok ng mga pang-araw-araw na pamumuhay ng mga mamamayan.

Muli, dapat maging daan at pag-asa sa tagumpay ang edukasyon. Sa pamamagitan ng apat na taonko sa tanggapan, naging saksi ako mismo sa posibilidad nito. Patuloy na tutunguhin ng Tanggapan ng Edukasyon ang makatao at matuwid na edukasyon sa Seoul upang maisakatuparan ang nagiging mas iba-ibang potensyal ng mga mag-aaral. Ayon sa mga nakamit nito sa kampanyang “Isa Pang Hakbang,” magsusumikap ang Tanggapan ng Edukasyong magkaroon pa ng higit pang pagsulong sa pamamagitan ng sampu, isang daang hakbang sa edukasyon sa lungsod. Samahan kami sa amingmga pagsisikap. Mangangahas akong sabihing ang Seoul ang unang gagawa ng mapangahas na hakbang tungo sa pangunguna ng Korea sa edukasyon. Muli akong humihingi ng tulong sa pamilyang pang-edukasyon at mga mamamayan ng Seoul. Pakihawakan ang aking kamay.Magsanib-puwersa tayo sa pagbubukas ng panahon ng mas bago at mas magilas na edukasyon sa Seoul nang magkakasama.

맨위로